Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

Odluka o donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u 2024. g. na području OC

Opis projekta: UREĐENJE POSTOJEĆE NERAZVRSTANE CESTE ZA NASELJE PODMEJA, OPĆINA CEROVLJE NC 113 Podmeja

Odluka o isplati troškova prehrane službenika 2024

Odluka o izmjeni Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Plan prijema u službu za 2024.g.

Odluka o imenovanju članova Partnerskog vijeća za rad Kuće fresaka u Draguću

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Zaključak - jednokratna novčana pomoć za novorođenčad

Konačna rang lista o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2024.g.

Zaključak-deficitarna zanimanja od interesa za Općinu Cerovlje

Zaključak o broju i visini stipendija 2023.-2024.

Odluka o imenovanju komisije za dodjelu stipendija

Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja - primjedbe

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Cerovlje

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Općina Cerovlje

Sufinanciranje troškova ljetovanja u Dječjem odmaralištu Špadići

Godišnje izvješće o provedbi PP Općine Cerovlje za 2022. godinu  -   Prilog 1

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje

Plan prijema u službu za 2023.g.

Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja MKO

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Cerovlje

Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2023.g.

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Polugodišnje izvješće o provedbi PP Općine Cerovlje za 2022. godinu  -   Prilog 1

Potvrde o sklopljenim Ugovorima o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH radi evidentiranja uporabe zemljišta u ARKOD sustav

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Cerovlje - Plan pozivanja i aktiviranja Stožera

Plan prijema u službu za 2022.g.

Provedbeni program Općine Cerovlje za razdoblje od 2022. do 2025. godine  -   Prilog 1

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje za 2022. godinu

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2021./2022. godini - Obrazac za prijavu

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika Općine Cerovlje

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup

Obavijest - Općina Cerovlje objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan prijema u službu za 2021.g.

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Cerovlje

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te o jednokratnom ispravku vrijednosti

Procedura izdavanja i obračuna naloga za službeni put

Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2020. godinu

Plan prijema u službu za 2020.g.

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Općina Cerovlje

Odluka o uspostavi registra imovine Općine Cerovlje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Cerovlje

Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Cerovlje i njegovog zamjenika

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za 2018. g.

Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje za 2019. godinu

Plan prijema u službu za 2019.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019.g.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Cerovlje za 2018.g.

Plan prijema u službu za 2018.g.

Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Cerovlje

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika Općine Cerovlje i njegova zamjenika

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2017.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017.g.

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce JUO Općine Cerovlje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 2016.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerovlje

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Cerovlje

Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet

Zaključak o imenovanju jednog (1) člana u Nadzorni odbor “Usluga” d.o.o. Pazin

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Plan prijema u službu za 2016.g.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine Cerovlje