Odluka o porezima Općine Cerovlje

Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Cerovlje

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje

Odluka o plaći, naknadi i ostalim pravima dužnosnika Općine Cerovlje

Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Cerovlje

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Cerovlje

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Cerovlje - Popis nerazvrstanih cesta

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom na području Općine Cerovlje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom na području Mjesnog odbora Gologorički Dol u Općini Cerovlje

Odluka o komunalnom redu

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Cerovlje

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Cerovlje

Odluka o vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Cerovlje